ផ្នែកបង្អែម

27ចាដូវ

បបរចាដូវ

28បាយដំណើបសង់ខ្យា

បាយដំណើបសង់ខ្យា

29បបរសណ្តែកខៀវ

បបរសណ្តែកខៀវ

1គ្រាប់ខ្នុរ

គ្រាប់ខ្នុរ

2ថងយត

បង្អែបថងយ៉ត

3យិប

បង្អែបយីប

4

បង្អែមវ៉ោយ

5សារាយពងមាន់

បង្អែមសារាយពងមាន់

6សារាយខ្តិះ

បង្អែមសារាយខ្ទិះ

7សារាយសាគូ

សារាយសាគូ

8បាយទ្រាប

បាយទ្រាប

9សណ្តែកកូរ

សណ្តែកកូរ

10បាក់កែង

បាក់កែង

11បាក់បិន

បាក់បិន

12

ចាក់កាចាន់

13ចាហួយស្តូបូរី

ចាហួយស្តូបូរី

14នំអ៊ី

នំអ៊ី

15

នំបាញ់ជំនឿក

16បង្អែមពងមាន់

បង្អែមពងមាន់

17បបរដំឡូង

បបរដំឡូង

18

បបរល្ពៅ

19

បបរផ្លែត្នោត

20បបរពោត

បបរពោត

21

បង្អែមតៅហ៊ូ

22

បបរតាវស៊ន

23បបរសណ្តែកខ្មៅ

បបរសណ្តែកខ្មៅ

24បបរសណ្តែកក្រហម

បបរសណ្តែកក្រហម

25

ដំឡូងឆឹង

26.

សណ្តែកដំឡូងត្រាវកូរ

26

សង់ខ្យាល្ពៅ

Untitled-1