ថ្នាក់ម្ហូបអឺរ៉ុប

Page7

Omelette

Page12

Chef Salad

Page9

White Stock

Page10

សាំងវិចសាច់គោ

Page15

General Chicken

12

Bread Pizza

Page18

ប៊ឺហ្គឺសាច់គោ

Page19

ក្លឹបសាំងវិច

Page11

Seafood doria

Page16

Potato Salad

17

BurgerFilling

18

Fry Chicken

Page28

មាន់ដុតកូកា

Page33

ត្រីចៀន និងប៉េងប៉ោះ

Page20

Caesar Salad

Page13

សាំងវិចឈីសអាំង

Page22

ឡុកឡាក់សាច់គោ

24

Chicken Soup

25-Spaghetti-Tomato

Spaghetti

Page25

ការីបង្គារ

Page21

Tomato Sauce & Pasta

28

Steam Fish

Page8

Mayonnaise

30

Spaghetti seafood

31

Pork ball with Sauce

Page14

Provencal Pasta Salad

33

Cook Pasta with Chesse

Page35

Fry Toast with Pork

35

Chicken Salad

031

Brown Stock

37

Steak(Chicken)

38

Stock Carrot

39

Steak(Fish with vegetable)

035

Steak (Black Pepper Fillet Steak)

036

Steak Pork with Garlic Baguette

145 146 147 148 149