ផ្នែកការ៉េម

o_42a5be8f42ebdf8775223fd2c5eff168 o_12bfb79a6a66c75296b155fd8d989a9d

មានបង្រៀនធ្វើការ៉េម​ស្តង់ដាគ្រប់រសជាតិ អាចផល្លិតក្នុងតំលៃខ្ពស់ឬទាប តាមតំរូវការទីផ្សារ។

-ធ្វើពីរសជាតិ កាហ្វេ

-ធ្វើពីរសជាតិ សុកូឡា

-ធ្វើពីរសជតិ វ៉ានីឡា

-ធ្វើពីរសជាតិ ទឹកដោះគោ

-ធ្វើពីរសជាតិ តែបៃតង

-ធ្វើពីរសជតិ តយ

-ធ្វើពីផ្លែឈើគ្រប់មុខ ចង់ធ្វើពីរសជាតិផ្លែឈើអីក៏បាន និយាយរួបអាចធ្វើបានគ្រប់រសជាតិ។