ឱកាសការងារ

សាលាបង្រៀនធ្វើនំនិងម្ហូប KSK បានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី២០មិថុនាឆ្នាំ២០១១។សាលានេះ បង្កើត

ឡើងក្នុងគោលបំណង៣សំខាន់ៗ។ ទី១ ដើម្បីជួយលើកស្ទួយដល់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យ

កាន់តែរីកចម្រើន ទី២ បណ្តុះបណ្តាលនិងបង្រៀននូវវិជ្ជាជីវៈមួយដ៏ពិតប្រាកដសម្រាប់សិស្សានុសិស្សនិង

ទី៣ ផ្តល់នូវវិធីសាស្ត្រក្នុងការធ្វើនំនិងម្ហូប បែបអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបដែលមានស្តង់ដានិងមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាព។

ក្រោយបានបញ្ចប់វគ្គសិក្សាផ្នែកនីមួយៗដោយជោគជ័យសាលាមានចេញវិញ្ញាបនបត្រទទួលស្គាស់ពី

ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវរាជធានីភ្នំពេញមួយច្បាប់ និងមានឧិកាសការងារជាច្រើនសម្រាប់សិស្ស

មានបំណងចង់យកបទពិសោធន៏ឬដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលតាមបណ្តាភោគជនីយដ្ឋាន ហាងធំ តូច និងតាមបណ្តា

ក្រុមហ៊ុន តាមរយសាលា KSK យើងខ្ញុំ។