ផ្នែកម្ហូបផ្សេងៗ

111111

ប្រហិតសាច់គោ

pppppppp

ប៉ាតេ

 

ppp

ប៉ាតេត្រចៀកជ្រូក

Pate

ប៉ាតេ

ក្តាមឆាម្រេច

ក្តាមឆាម្រេចខ្ចី

002

ក្តាមអប់មីសួរ

003

ក្តាមឆាខ្ទិះ

004

ក្តាមឆាអំពិលទុំ

005

ក្តាមស្រែខែចែត្រ

006

ខគោ

Page34

ខគោ

007

ខជើងជ្រូក

008

ខម៉ាំ

009

ខួពោត

010

គុយទាវឆា

011

ឆាកែង

012

ឆាក្តៅ

013

ឆាគ្រឿង

014

ឆាត្រួយល្ពៅ

Page18

គីមឈី

Page16

ឈូឈី

15

ឆាទំពាំង

16

ឆាមីតយ

17

ឆាស្បែកគាវ

18

ឆាស្ពៃជូរ

19

ឆាគ្រាប់ស្វាយចាន់ទី

20

ឆ្អឹងជំនីហិល

21

ឆ្អឹងជំនីជូឯម

22

ជើងជ្រូកបំពងស្រួយ

24

ញាំក្រូចថ្លុង

25

ញាំសាច់ជ្រូកបំពង

26

ញាំជនបទ

27

ញាំគល់ស្លឹកគ្រី

28

ញាំងាវ

29

ញាំដើមខាត់ណា

30

ញាំពងទា

31

ញាំមីតយ

32

ញាំម្កាក់

33

ញាំសណ្តែកបារាំង

34

ញាំសាច់ក្រក

36

ត្រីចំហុយក្រូចឆ្មារ

37

ត្រីចំហុយខ្ទឹម

38

ត្រីដុតផ្សិត

39

ត្រីប្រម៉ាចៀន

40

ត្រីបំពង

41

ត្រីបំពង

42

ត្រីបំពងជូឯម

43

ត្រីស្ងោជ្រក់

45

នឿណាមតុក

46

នំបញ្ចុកសម្លការី

47

នំបញ្ចុកសម្លការីខៀវ

48

នំបញ្ចុកសម្លខ្មែរ

49

នំបញ្ចុកសម្លណាំយ៉ា

50

នំប័ងុចៀន

108

បង្គាអាំង

51

បង្កងចៀន

52

បង្កងតុងយ៉ាំ

53

បង្កងអប់

54

ប៉ូតាតូសាឡាដ

55

បាញ់ឆែវ

56

បាយតយមាន់បំពង

57

បាយផ្លូវមាន់

បាយមាន់អាំង (2)

បាយមាន់អាំង

58

ប្រហុកចិញ្រ្ចាំ

59

ផាក់ឡូវ

107

ផាក់ឡូវពោះ

2259

ពោះតាន់ជូឯម

60

ពងទាចៀនមី

61

ពងទាចៀនស្លឹកកាភ្លូ

62

ពងទាចៀនស្អំ

63

ពោះគោបំពងហិល

64

ពោះគោអាំងហិល

66.

ភ្លាត្រី

65

ភ្លាសាច់គោ

66

មាន់កូកា

67

មាន់ឆាផ្អែម

68

មាន់ឆាពំបិលម្ទេស

69

មាន់បំពងម៉ាយូណេស

70

មាន់បំពងហិល

010

គុយទាវឆា

100

គុយទាវឆា

101

បាញ់ហ្សុង

71

មីឆាម្រេចខ្ចី

72

មីញាំ

73

មីទឹកត្រីផ្អែម

74

មីទ្រង់គ្រឿង

75

មីស្រស់

76

មឹកឆាម្រេចខ្ចី

77

មឹកញ៉ាត់សាច់បំពង

078

មឹកញ៉ាត់សាច់អាំង

102

ងាវអប់

79

សម្លឆ្នាំងភ្លើង

80

សម្លជីឆាយ

82

សម្លប្រហើរត្រួយល្ពៅ

83

សម្លម្ជូរទំពាំង

84

សម្លម្ជូរសាច់ខ្វៃ

85

សម្លម្ជូរស្អំ

83.

សម្លម្ជូរសំយូងចេក

86

ស៊ុបតៅគ

87

ស៊ុបត្រាវ

ស៊ូស៊ី១

ស៊ូស៊ី

89

សាច់គោជន្លួញ

90

សាច់គោលីង

91

សាច់គោអាំង

92

សាច់គោអាំងទឹកតៅហ៊ូ

93

សាច់គោអាំងទឹកប្រហុក

ជើងមាន់អាំង (2)

ជើងមាន់អាំង

មាន់អាំង (2)

មាន់អាំងទឹកឃ្មុំ

94

សាច់ចិញ្ច្រាំបៀកនំប័ងុ

c

សាច់ចិញ្ច្រាំបៀកនំប៉័ង

s

ស៊ីម៉ៃបៀកនំប៉័ង

t

ត្រីខឆាបៀកនំប៉័ង

p

ពងទាចៀនដាក់នំប៉័ង

m

សច់មាន់ដាក់នំប៉័ង

95

ស្ពៃក្តោបទ្រង់គ្រឿង

106

ត្រប់ទ្រង់គ្រឿង

96

ស្លាបមាន់បំពង

111

កង្កែបបំពង

97

សំបកគាវ

98

ហ៊ូគឹង

109

Spring Roll

110

គាវ

105

គួង

kk

ពោតចៀន

ពោតលីង

ពោតលីង

សណ្តែកដីលីង

សណ្តែកដីលីង

ss

គ្រាប់ស្វាយចាន់ទី

ជ្រក់ក្រអៅឈូក

ជ្រក់ក្រអៅឈូក

ជ្រក់ឆៃថាវ

ជ្រក់ឆៃថាវ

103

ផ្អកបុក

104

គាមឆាយ

ជ្រក់ត្រសក់ (2)

ជ្រក់ត្រសក់

ជ្រក់ម្ទេស

ជ្រក់ម្ទេស

ជ្រក់ល្ហុង

ជ្រក់ល្ហុង

ជ្រក់សណ្តែក

ជ្រក់សណ្តែកបណ្តុះ

ជ្រក់ស្ពៃ

ជ្រក់ស្ពៃ

ជ្រក់ស្ពៃក្តាប

ជ្រក់ស្ពៃក្តោប

001ទឹកប៉េងប៉ោះ

ទឹកប៉េងប៉ោះ

002ទឹកម្ទេស

ទឹកម្ទេស

003ទឹកត្រីផ្អែម

ទឹកត្រីផ្អែម

004ទឹកត្រីប្រឡាក់គ្រឿងសមុទ្រ

ទឹកត្រីប្រឡាក់គ្រឿងសមុទ្រ

005ទឹកជ្រលក់រសជាតល្ង

ទឹកជ្រលក់រសជាតល្ង

006ទឹកត្រីបុក

ទឹកត្រីបុក

007ទឹកជ្រលក់រសជាតអង្ករលីង

ទឹកជ្រលក់រសជាតអង្ករលីង

008ទឹកជ្រលក់ ម្ទេសខ្ចី

ទឹកជ្រលក់ ម្ទេសខ្ចី

009ទឹកជ្រលក់ម្ទេសខ្ចីល្ង

ទឹកជ្រលក់ម្ទេសខ្ចីល្ង

010ទឹកសៀងស៊ុគីស៊ុប

ទឹកសៀងស៊ុគីស៊ុប

011ទឹកជ្រលក់ស៊ុគីស៊ុប

ទឹកជ្រលក់ស៊ុគីស៊ុប

44

ទឹកប្រហុក

013ទឹកសៀង

ទឹកសៀង

014ទឹកតៅហ៊ូ

ទឹកតៅហ៊ូ

015ទឹកប៉េងប៉ោះជ្រលក់សាច់

ទឹកប៉េងប៉ោះជ្រលក់សាច់

016ទឹកជ្រលក់ផ្អែម

ទឹកជ្រលក់ផ្អែម

017ទឹកអំពិលទុំ

ទឹកអំពិលទុំ

018ប្រហុកជ្រលក់ម្ជូរ

ប្រហុកជ្រលក់ម្ជូរ

019កាពិជ្រលក់ម្ជូរ

កាពិជ្រលក់ម្ជូរ

020អំបិលម្ទេសស្រស់

អំបិលម្ទេសស្រស់

021អំបិលម្ទេសហុយ

អំបិលម្ទេសហុយ

022អំបិលម្រេច

អំបិលម្រេច

023ទឹកអំព្រឹក

ទឹកអំព្រឹក

024ម៉ាយូណេស

ម៉ាយូណេស

025ម៉ាយូណេស

ម៉ាយូណេស

026ម៉ាយូណេស

ម៉ាយូណេស

027ម៉ាយូណេស

ម៉ាយូណេស

028ប័រផ្អែម

ប័រផ្អែម

029ឆាម្ទេស

ឆាម្ទេស

030ម្ទេសជ្រក់

ម្ទេសជ្រក់

31ជ្រក់ម្ទេស

ជ្រក់ម្ទេស

032ម្ទេសត្រាំ

ម្ទេសត្រាំ

78

ម្ទេសត្រាំ

033-ខ្ទឹមត្រាំ

ខ្ទឹមត្រាំ